Live Live

Onvoldoende handhaving in Enkhuizen?

Gepubliceerd: Donderdag 18 oktober 2018 08:44

Onvoldoende handhaving in Enkhuizen?

ENKHUIZEN - Maandag 15 oktober 2018 zaten de commissieleden van Enkhuizen bijeen om zich te buigen over een aantal aangeboden raadbesluiten. Vooraf aan de agendapunten kregen de commissieleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college. Een greep uit de onderwerpen van de avond.

Vragenrondje

Cyndy O’Brian van de SP vroeg portefeuillehouder Luijckx naar de voortgang van de herbouw van school de Flosbeugel. De partij uitte haar zorgen over de voorwaarde van de bouw van een nieuwe school binnen de termijn die door de verzekeringsmaatschappij gesteld is. Dat termijn betreft twee jaar. Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat er brand uitbrak in de school.
Luijckx gaf te kennen dat de gestelde termijn van twee jaar geen problemen zal gaan geven, maar dat het niet gaat lukken om binnen het verzekeringsbudget te blijven.

Anton Swart van de PvdA kwam met een vraag over de Klijnsmagelden voor de armoedebestrijding bij kinderen van minima. Er is onduidelijkheid over hoe er met kledinggeld wordt omgegaan. Wordt dit echt besteed aan de persoon voor wie dit bedoeld is? In december komt er een raadsvoorstel over de Klijnsmagelden.

Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2019-2022

Het besproken Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 is een portefeuille die in handen ligt van burgemeester van Vliet. Zoals altijd wanneer er in een plan staat dat er uit een voorstel nog meer kosten kunnen vloeien, rijst geheid de vraag over de hoogte van die kosten. Hiervoor heeft men nog geen pasklaar antwoord.

De vraag om een evaluatie naar aanleiding van de resultaten van een denktank inzake ondermijning krijgt geen gehoor. De uitkomsten van een denktank zullen uiteindelijk wel worden meegenomen in plannen die aan de raad worden gepresenteerd.

Portefeuillehoudster Albertine van Vliet Kuiper geeft uitleg over het plan.
De politie vraagt aan de gemeente waar de prioriteit ligt als het gaat om veiligheid. Het plan wordt opgesteld in samenwerking met Politie Noord-Holland-Noord.
Als je het hebt over veiligheid ontkom je niet meer aan de toename van ondermijning in de samenleving. ‘Van ondermijning is er sprake wanneer elke vorm van criminaliteit gezagssituaties van de Nederlandse staat probeert onderuit te halen’, aldus Albertine van Vliet.

Onvoldoende handhaving?

Wijkagenten zijn niet degenen die dit kunnen aanpakken. Er is één wijkagent op 5000 inwoners. Middels een integraal plan zal de hulp van burgers gevraagd worden door gebruik van WhatsApp of signalering. Aanpak van ondermijning kan niet meer zonder de ogen en oren van de burgers. De ketenaanpak (diverse disciplines) ten aanzien van criminaliteit moet verder geïnventariseerd worden. Basisoproepen vanuit gemeentes worden ondersteund door de regionale en landelijke eenheden. De politie is niet altijd zichtbaar, maar ze zien de verplaatsing van transporten en mensen en dergelijke.

De havenproblematiek wordt aangepakt in samenwerking met Hoorn en Medemblik. Het probleem van de fietsendiefstallen in de stad is nog niet opgelost. Er is wel aandacht voor. Fietsen worden in bussen geladen en zijn binnen 24 uur elders.

De SP maakt zich onder meer zorgen over de handhavingcapaciteit. HEA begrijpt dat de stap naar criminaliteit door mensen met een laag inkomen klein is. Het CDA ziet graag cameratoezicht bij het station verschijnen. EV! stelt voor dat het CDA een motie over cameratoezicht indient, welke zij dan zal steunen.

Beschikbaarstelling budget voor handhaving OVV (Openbare Orde en Veiligheid) en aanpak ondermijning

D66 vraagt zich af of de structurele financiering van € 60.000,-- die hiervoor beschikbaar staat, überhaupt genoeg is. Er moeten immers nog zaken worden uitgewerkt. PvdA vraagt zich af waar het bedrag precies op gebaseerd is. HEA is zich bewust van dat de Bovenwereld vaak achter de Onderwereld aan loopt (criminelen zijn slimmer in het uitdenken). Ook is er onduidelijkheid over wie nu wat gaat doen meent NE.
CU/SGP vraagt zich af of de post nieuw beleid er niet uit kan omdat het geld toch al in de WABO zit. De tekst van het beslispunt zal veranderd worden in een nieuw raadsbesluit.

Lees het hele raadsvoorstel om te weten hoe en wat er speelt op dit gebied: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6879430/1/Beschikbaarstelling_budget_voor_handhavin_OOV_en_ondermijning_-_RaadsVOORSTEL

Er wordt een eenmalige subsidie van € 25.000 voor bodemherstel van vrachtschip De Mercury van de scoutingclub gevraagd. CU/SGP is positief over het bedrag dat de vereniging zelf al boven water heeft weten te krijgen. Maar de partij wil wel net als de andere partijen weten hoe er in de toekomst met dit soort aanvragen omgegaan wordt. De andere partijen gunnen het de scouting. D66 is sceptisch. De partij meent dat er wel grenzen getrokken moeten worden.
Wethouder Luijckx merkt op dat er gewaakt moet worden voor precedenten, gezien dat ook de Zuiderkerk al een flink bedrag uit de kas van de gemeente heeft gekregen.
Voor degenen die thuis wilden luisteren was het een strop want de audio had een technische storing op locatie.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services