Live Live

Raadsbijeenkomst juli 2018

Gepubliceerd: Woensdag 11 juli 2018 22:23

Raadsbijeenkomst juli 2018

ENKHUIZEN - Even na 16.00 uur opende burgemeester van Vliet de raadsvergadering. Daarin werden de Kadernota 2018-2022 en het raadsbrede akkoord behandeld.

Vooraf aan de Kadernota werden twee agendapunten die eerder deze maand in de raadscommissievergadering zijn behandeld, als akkoordstukken afgehamerd. Na een aantal benoemingen van raadsleden voor commissies bemand door raadsleden, volgden de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

In volgorde van partijgrootte mocht elke fractievoorzitter kort de APB van de eigen fractie toelichten in een eerste termijn. CDA-raadslid Gerhard van Galen nam fractievoorzitter Jan van der Werff waar. Die was om privéredenen afwezig.

Enkele punten van de partijen:

De SP maakt zich ernstig zorgen om vermeende in de kadernota staande kunstgrepen om tot een sluitende begroting te komen. Zij ziet de reserves gekelderd, maar door verkoop van onder meer het SMC en het Weeshuis is het saldo boven nul. Wat betreft het BTW-compensatiefonds heeft de fractie vraagtekens bij waarom dit opgenomen is in de Kadernota, omdat dit in de kadernota’s van de andere SED-gemeentes niet ter sprake komt.

De VVD ziet veel schommelingen in de financiën van de gemeente Enkhuizen door ingrepen vanuit rijksniveau. Zij vindt dat de financiën er prima voor staan. Wat de partij mist in de kadernota is duidelijkheid over hoe het geregeld is met de zorgcliënten die zijn overgedragen van WerkSaam aan de gemeente. Daarnaast vindt de partij ook dat de toeristische en economische promotie van Enkhuizen op een laag pitje staat.

Het CDA ziet dat de Algemene Reserve vrij beperkt is. Zij voorziet dat indien zich tegenvallers voordoen of er beleidsverandering plaatsvindt, de ruimte om dit op te vangen krap zal zijn. Het budget voor sport vindt de partij veel te laag. De partij benoemt arbeid, oog voor de financiële problemen bij gezinnen, sport voor ouderen en armoede waardoor kinderen buiten de boot dreigen te vallen. Duurzaam toerisme staat hoog op het lijstje van de partij. Een hop-on/hop-off bus lijkt hen ideaal om de bezoekers van de stad in combinatie met een boot zoveel mogelijk van de stad en haar omgeving te laten zien.

D66 hoopt dat het raadsbreed akkoord wat nu bereikt is, de komende vier jaar behouden kan blijven. De partij wil inzetten op een duurzaam toerisme en dat de Westerstraat vriendelijk wordt voor wandelaars en fietsers. Zij zouden voorrang moeten krijgen op gemotoriseerde voertuigen. Voors vraagt D66 zich af of alles wat de gemeente doet wel tot de gemeentelijke kerntaken behoort. De partij maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de plekken waar het geld wegvloeit, de zogenaamde ‘bleeders’ als het zwembad en de havendienst.

Nieuw Enkhuizen (NE) roept op om iets te maken van de brede coalitie. De partij ziet een tekort op de schuldhulpverlening en hoopt dat er vanuit het Sociaal Domein geld naar de Algemene Reserve overgeheveld kan worden. NE ziet liever dat het zorggebied zich uitspreidt over de stad om te voorkomen dat problemen zich gaan centreren. Betaalautomaten bij de haven, de inbraakgolf, toerisme en een fietspad op de Haling zijn andere aandachtspunten van de lokale partij.

PvdA zegt dat de keuzes die gemaakt worden in de kadernota zijn gericht op de toekomst. En dat dit document waar vandaag over gepraat wordt slechts geldig is tot nieuw beleid is vastgesteld. Toch heeft de partij wel wat opmerkingen en vragen over de kadernota. Zoals bijvoorbeeld waarom de reserve van het Sociaal Domein zo hoog is. Maar ook dat er meer duidelijkheid over de zorg moet zijn. Tevens worden sportbeleid en havens door de partij benoemd.

HEA ziet de gemiddelde inkomensposities van gezinnen lager worden en voorziet problemen met de bestedingskracht van de burger. De partij vraagt zich onder meer af hoe het zit met de subsidies. Want wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de subsidiënten wat betreft het maatschappelijk en financieel economisch belang voor de stad? Naast dat HEA moeite heeft met de willekeur als het gaat om vestigingsbeleid voor bedrijven zoals bij de Paktuinen, meent zij ook dat milieu te lage prioriteit heeft op de Kadernota.

CU/SGP meent dat wereldnieuws ontmoedigend kan werken. Door de hoge druk op de arbeidsmarkt ziet de partij mensen buiten de boot vallen. De cijfers aangaande maatschappelijke problematiek liegen er niet om. De partij zou graag zien dat subsidieaanvragen in de toekomst gedegen onderbouwd worden. Voorts zou de CU/SGP de duurzaamheid en economie bevorderd zien en dat het netwerk van gezinnen versterkt wordt.

Voor hekkensluiter Enkhuizen Vooruit! (EV!) is dit de eerste kadernota. ‘De naam weerspiegeld de wens voor deze mooie stad.’ Ambitie visie en samenwerking vindt de partij van belang. EV! Ziet een incidenteel tekort van zes ton in 2019 maar ook dat dit in de jaren daarop, mits er geen tegenslagen zijn, weer in de plus komt. Zij meent dat Enkhuizen een slag dient te maken op het gebied van verkeer en parkeren, toerisme, de haven, middenstand en de nautische bedrijvigheid en industrie.

Na de inbreng van de partijen reageerden de portefeuillehouders Struijlaart en Luijckx inhoudelijk op de Algemene Politieke Beschouwingen. Struijlaart zei vooraf aan zijn inbreng dat er een stabiele financiële situatie in Enkhuizen te zien is. Voorts dat er forse investeringen in de organisatie gedaan zijn om de dienstverlening aan de burgers te waarborgen. En dat hierin ook de inflatiecorrectie meegenomen is. ‘In algemene zin zijn er besluiten opgenomen die al besloten zijn en wensen die sterk aan te bevelen zijn’, zo besloot hij.

Na het middagprogramma ging de raad in de avond verder met een tweede termijn. In deze tweede termijn brachten de partijen onder meer raadinstrumenten (amendementen en moties) in. Deze gehele raadsvergadering kunt u naluisteren op de website van de gemeente.
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/495083/Raad%20%28KADERNOTA%29%2010-07-2018

Het doel van deze Kadernota is het bieden van een zo duidelijk mogelijk inzicht in ontwikkelingen die van invloed zijn op de Begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019 - 2022.
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6630127/1/Kadernota_2018-2022_-_KADERNOTA

De uitgebreide versie van de Algemene Politieke Beschouwingen kunt u hier lezen:
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6675680/1/Kadernota_2018-2022_-_APB

Hoe het werken met het raadsbreedakkoord in zijn werk gaat, kunt u hier lezen: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/6675731/1/20180710_-_Raadsbreed_akkoord_Enkhuizen

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services