Live Live

Raadscommissies van Enkhuizen juni 2018

Gepubliceerd: Donderdag 07 juni 2018 09:18

Raadscommissies van Enkhuizen juni 2018

De vergaderingen van de commissies Bestuur Organisatie Financiën en Samenleving (BOFS) en Grondgebied (GG) vinden één keer per maand op maandag- en dinsdagavond na elkaar plaats.

Deze maand stonden op de beide agenda’s veel jaarstukken, -nota’s en rapportages. Maar ook scholen, een overpad op de Omgelegde Burgwal en een luwtedam stonden op de agenda. De commissies zitten bijeen om eventuele aanvullende informatie te vergaren om een advies voor te kunnen leggen aan de raad. Besluiten worden dan vervolgens in de raad genomen.

De commissie BOFS behandelde ondermeer de aanvraag voor beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de binnenstad. De heren Bijlsma en Busker maakten hiervoor gebruik van het spreekrecht om de commissieleden van aanvullende informatie en een advies te voorzien.
Het IKC zal de basisscholen Het Mozaiek en de Tweemaster gaan herbergen, plus ook peuterspeelzaal De Pierewiet. Daarnaast wil men dat er ook een nieuwe sportzaal zal worden gebouwd. De huidige gymzaal, De Sprong, voldoet net als het schoolgebouw niet meer aan de huidige eisen. Er ligt een plan om een duurzaam en energiezuinige school neer te zetten. De school zal gasloos zijn en men wil gebruik gaan maken van zonnepanelen.
De heer de Graaf kwam als omwonende inspreken. Hij vertelde over een historische beleidsfout van veertig jaar geleden. Men heeft toen sporthal De Sprong, zonder de omwonenden in het plan te kennen, ‘in de achtertuinen’ van bewoners gebouwd. De heer de Graaf en anderen omwonenden namens wie hij insprak, zijn nu wederom niet in de plannen gekend.

In commissie Grondgebied kwam onder meer het verbeteren van de veiligheid van een Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) bij de Omgelegde Burgwal aan de orde. ProRail heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de niet actief beveiligde overwegen op te heffen of te beveiligen. Drie opties zijn er gepresenteerd.
1: de NABO aan de openbaarheid onttrekken en afsluiten. ProRail financiert dit 100%. De kosten voor het eventueel omleggen van wandelroutes e.d. draagt de gemeente
2: de NABO afsluiten en de wandelroute verleggen door een loopbrug langs en onder de brug plaatsen. Verwachte kosten € 290.000 (ex btw). Hiervan zal de gemeente 50%, dit is € 145.000, voor zijn rekening moeten nemen. Bij uitwerking van deze variant wordt onderzocht of hier subsidiemogelijkheden beschikbaar voor zijn.
3: een Ahob plaatsen. Het plaatsen van een AHOB zorgt ervoor dat een overweg aan weerskanten van de overgang afgesloten wordt. Het voordeel hiervan is dat de route intact blijft. Een nadeel is dat er een (beperktere) onveiligheid blijft bestaan. Verwachtte kosten € 750.000 (ex btw). Hiervan wil ProRail € 145.000 mee betalen, de rest zou voor rekening van de gemeente zijn.
De meeste partijen voelden voor optie 2 en de te verwachten kosten delen met ProRail. Tijdens de raadsvergadering zal duidelijk worden of er nog aanmerkingen zijn en of de raadsleden gebruik willen maken van raadsinstrumenten om andere dan genoemde opties pogen in te brengen.

Een ander lokaal punt is dat een aantal bedrijven al enkele jaren ondersteuning vragen aan de gemeente Enkhuizen in hun poging om een luwtedam aan te laten leggen voor de walkant aan bedrijventerrein Krabbersplaat. Omdat de bedrijven zelf niet met Rijkswaterstaat mogen onderhandelen over de aanleg van een luwtedam, spannen Stemmler (SP) en Aukes (NE) zich in. Men vraagt op aanraden van wethouder Struijlaart middels een Motie Vreemd Aan De Orde Van De Dag aandacht voor de vernielingen aan schepen en walkant door golfslag in het open watergebied voor de Krabbersplaat. Minimaal 2 x per jaar is het raak en een gedeelte van de haven is al ingestort.
De betreffende bedrijven op Krabbersplaat zijn zelf ook bereid financieel mee te werken. Een feit zou zijn dat ondernemers zich niet gehoord voelen door de gemeente. Het gaat om vier bedrijven.

U kunt de agenda van de raads- en commissievergaderingen vinden op de gemeentewebsite onder het kopje Gemeenteraad. De eerstvolgende raadsvergadering waarin besluiten over de punten van de commissieagenda’s zal gaan plaatsvinden is op dinsdag 19 juni

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services